wear

wear
{wεə}
I. 1. нося на себе си (дрехи, обувки, очила, украшение и пр.), облечен/обут съм с/в
to WEAR one's clothes well умея да си нося дрехите (с вкус)
he wore a new hat той носеше/беше с нова шапка
she never WEARs brown тя никога не носи/не се облича в кафяво
to WEAR one's hair short нося косата си късо подстригана
2. имам (израз, вид, изглед)
to WEAR a smile/a troubled look усмихвам се/имам тревожно изражение
the house wore a neglected look къщата имаше занемарен вид
3. нося се, издържам/изтрайвам нa носене
to WEAR well трая дълго, не се износвам/скъсвам лесно (за дреха и пр.), младея, изглеждам млад и запазен за годините си
4. износвам (се), изтривам (се), протривам (се), скъсвам (се) (обик. с away)
my skirt has worn thin полата ми се протри от носене
5. изтривам се, изличавам се (за надпис, изображение и пр.)
6. изморявам (се), изтощавам (се), изчерпвам (се)
worn with travel уморен от пътуване
my patience wore търпението ми се изчерпи
7. точа се, проточвам се, разточвам се, (пре) минавам мудно/еднообразно (за време)
to WEAR through the day изкарвам/преживявам някак си деня
8. дълбая, постепенно издълбавам (дупка, улей, канал-за вода)
to WEAR one's heart on one's sleeve не умея да скривам чувствата/намеренията си, откровен/импулсивен съм
to WEAR the breeches/pants/trousers държа мъжа си под чехъл (за жена)
wear away изтривам (се), изтърквам (се), заличавам (се), изтънявам, излинявам, влача се, протакам се, минавам/тека бавно (за време), губя сили, чезна, дълбая, подривам, руша
wear down износвам (се), изтърквам (се), скъсвам (се) от носене, излинявам, отслабям, преодолявам (съпротива), сломявам, разсипвам, съсипвам, смазвам
wear off доизносвам (дреха и пр.), изтривам (се), изтърквам (се), изхабявам (се) (за автомобилни гуми, линолеум и пр.), постепенно изчезвам/преминавам/се загубвам (за стеснителност, интерес и пр.)
wear on вървя, минавам, тека бавно, нижа се, проточвам се, продължавам (за време)
it got warmer as the day wore on по-късно през деня стана по-топло
the hours wore on часовете се нижеха мудно/тягостно
wear out износвам (се), скъсвам (се), прен. изморявам, изтощавам, съсипвам, изчерпвам (се) (за търпение и пр.), загубвам (се), изчезвам, тека/минавам мудно, точа се (за време), изтърпявам, издържам, изтрайвам, прекарвам скучно/мудно (дни и пр.)
wear through прекарвам/преживявам някак си (време, период), минавам, изтичам (за време)
II. 1. носене
in general WEAR много модерно, на мода
to come into WEAR излизам на мода
2. износване, изхабяване, изтъркване
cuffs showing WEAR поизносени/поизтъркани маншети
little the worse for WEAR малко употребяван, почти нов
there is plenty of WEAR in it има/може още дълго да се носи (за дреха и пр.)
the worse for WEAR износен, изтъркан, протрит, прен. очукан
stuff of good/of never ending WEAR плат, който няма скъсване
this stuff will stand hard WEAR този плат e много траен
3. търг., често в съчет. дреха, облекло
working WEAR работни дрехи
4. материя, плат
5. трайност, издръжливост
WEAR and tear износване, амортизация
III. v (wore, worn) мор. обръщам (се) пред вятъра (за кораб)
* * *
{wЁъ} v (wore {wъ:} ; worn {wъ:n}) 1. нося на себе си (дрехи(2) {wЁъ} n 1. носене; in general wear много модерно, на мода; to c{3} {wЁъ} v (wore, worn) мор. обръщам (се) пред вятъра (за кораб
* * *
ходя;
* * *
1. cuffs showing wear поизносени/поизтъркани маншети 2. he wore a new hat той носеше/беше с нова шапка 3. i. нося на себе си (дрехи, обувки, очила, украшение и пр.), облечен/обут съм с/в 4. ii. носене 5. iii. v (wore, worn) мор. обръщам (се) пред вятъра (за кораб) 6. in general wear много модерно, на мода 7. it got warmer as the day wore on по-късно през деня стана по-топло 8. little the worse for wear малко употребяван, почти нов 9. my patience wore търпението ми се изчерпи 10. my skirt has worn thin полата ми се протри от носене 11. she never wears brown тя никога не носи/не се облича в кафяво 12. stuff of good/of never ending wear плат, който няма скъсване 13. the hours wore on часовете се нижеха мудно/тягостно 14. the house wore a neglected look къщата имаше занемарен вид 15. the worse for wear износен, изтъркан, протрит, прен. очукан 16. there is plenty of wear in it има/може още дълго да се носи (за дреха и пр.) 17. this stuff will stand hard wear този плат e много траен 18. to come into wear излизам на мода 19. to wear a smile/a troubled look усмихвам се/имам тревожно изражение 20. to wear one's clothes well умея да си нося дрехите (с вкус) 21. to wear one's hair short нося косата си късо подстригана 22. to wear one's heart on one's sleeve не умея да скривам чувствата/намеренията си, откровен/импулсивен съм 23. to wear the breeches/pants/trousers държа мъжа си под чехъл (за жена) 24. to wear through the day изкарвам/преживявам някак си деня 25. to wear well трая дълго, не се износвам/скъсвам лесно (за дреха и пр.), младея, изглеждам млад и запазен за годините си 26. wear and tear износване, амортизация 27. wear away изтривам (се), изтърквам (се), заличавам (се), изтънявам, излинявам, влача се, протакам се, минавам/тека бавно (за време), губя сили, чезна, дълбая, подривам, руша 28. wear down износвам (се), изтърквам (се), скъсвам (се) от носене, излинявам, отслабям, преодолявам (съпротива), сломявам, разсипвам, съсипвам, смазвам 29. wear off доизносвам (дреха и пр.), изтривам (се), изтърквам (се), изхабявам (се) (за автомобилни гуми, линолеум и пр.), постепенно изчезвам/преминавам/се загубвам (за стеснителност, интерес и пр.) 30. wear on вървя, минавам, тека бавно, нижа се, проточвам се, продължавам (за време) 31. wear out износвам (се), скъсвам (се), прен. изморявам, изтощавам, съсипвам, изчерпвам (се) (за търпение и пр.), загубвам (се), изчезвам, тека/минавам мудно, точа се (за време), изтърпявам, издържам, изтрайвам, прекарвам скучно/мудно (дни и пр.) 32. wear through прекарвам/преживявам някак си (време, период), минавам, изтичам (за време) 33. working wear работни дрехи 34. worn with travel уморен от пътуване 35. дълбая, постепенно издълбавам (дупка, улей, канал-за вода) 36. изморявам (се), изтощавам (се), изчерпвам (се) 37. износвам (се), изтривам (се), протривам (се), скъсвам (се) (обик. с away) 38. износване, изхабяване, изтъркване 39. изтривам се, изличавам се (за надпис, изображение и пр.) 40. имам (израз, вид, изглед) 41. материя, плат 42. нося се, издържам/изтрайвам нa носене 43. точа се, проточвам се, разточвам се, (пре) минавам мудно/еднообразно (за време) 44. трайност, издръжливост 45. търг., често в съчет. дреха, облекло
* * *
wear[wɛə] I. v (wore[wɔ:]; worn[wɔ:n]) 1. нося, облечен съм с; \wearing apparel дреха, дрехи; to \wear perfume парфюмирам се, употребявам одеколон (парфюм); to \wear the pants (trousers) (за жена) прен. командвам в къщи; she \wears her dress well изглежда добре в тази рокля; to \wear o.'s heart on o.'s sleeve не скривам чувствата си; импулсивен съм; a ship \wearing its colours кораб, плаващ под свой флаг развят флаг); 2. носи се, износва се (за плат); to \wear well трая, не се износвам; (за човек) не ми личат годините; to \wear o.'s age well младея, младолик съм, изглеждам по-млад от годините си; (за книга и пр.) не губя свежестта си; 3. хабя (се), изхабявам (се), изтърквам (се), износвам (се); to \wear a tyre to shreds износвам гума до разпадане (докато се скъса); to \wear a hole in o.'s trousers скъсвам си панталоните от носене; to \wear o.s. to death пребивам (претрепвам) се от умора; изморявам се до смърт; my patience is \wearing thin търпението ми се изчерпва; 4. промивам, отмивам, ерозирам; 5. изхабявам, изтощавам, уморявам; 6. трая, имам трайност; the day \wears towards its close денят клони към заник; to \wear through the day ще оцелея някак си (ще изкарам този ден); 7. уморен съм, изтощен съм; 8. англ. sl приемам, съгласявам се с; he won't \wear that argument този довод няма да мине пред него; II. wear v (wore[wɔ:]; worn[wɔ:n]) мор. обръщам се (за кораб) пред вятъра.

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Wear — Wear, v. t. [imp. {Wore} (w[=o]r); p. p. {Worn} (w[=o]rn); p. pr. & vb. n. {Wearing}. Before the 15th century wear was a weak verb, the imp. & p. p. being {Weared}.] [OE. weren, werien, AS. werian to carry, to wear, as arms or clothes; akin to… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • wear — wear1 [wer] vt. wore, worn, wearing [ME weren < OE werian, akin to ON verja, Goth wasjan, to clothe < IE base * wes , to clothe > Sans vastra , L vestis, clothing, vestire, to clothe] 1. a) to have on the body or carry on the person… …   English World dictionary

 • wear — [weə ǁ wer] noun ( fair) wear and tear INSURANCE the amount of damage that can be expected to affect a product or property in normal use. Wear and tear is often taken into consideration by an insurance company when paying an insurance claim: •… …   Financial and business terms

 • Wear — Wear, v. i. 1. To endure or suffer use; to last under employment; to bear the consequences of use, as waste, consumption, or attrition; as, a coat wears well or ill; hence, sometimes applied to character, qualifications, etc.; as, a man wears… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • wear — [n] use, corrosion abrasion, attrition, damage, depreciation, deterioration, dilapidation, diminution, disappearance, employment, erosion, friction, impairment, inroads, loss, mileage, service, usefulness, utility, waste, wear and tear; concepts… …   New thesaurus

 • wear — ► VERB (past wore; past part. worn) 1) have on one s body as clothing, decoration, or protection. 2) exhibit or present (a particular facial expression or appearance). 3) damage or destroy or suffer damage or destruction by friction or use. 4)… …   English terms dictionary

 • Wear — Wear, n. 1. The act of wearing, or the state of being worn; consumption by use; diminution by friction; as, the wear of a garment. [1913 Webster] 2. The thing worn; style of dress; the fashion. [1913 Webster] Motley s the only wear. Shak. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • wear in — ˌwear ˈin [transitive] [present tense I/you/we/they wear in he/she/it wears in present participle wearing in past tense …   Useful english dictionary

 • Wear — 〈[wɛ:(r)] f. 10; unz.; meist in Zus.〉 Kleidung (HomeWear, SportsWear, StreetWear) [engl.] …   Universal-Lexikon

 • Wear — 〈[wɛ:(r)] f.; Gen.: ; Pl.: unz.; meist in Zus.〉 Kleidung; HomeWear; SportsWear; StreetWear [Etym.: engl.] …   Lexikalische Deutsches Wörterbuch

 • WEAR IT'S 'AT — est le premier album des Rubettes, paru en décembre 1974. Liste des titres Way Back In The Fifties Rock Is Dead Tonight The Way Of Love Rumours Your Love Forever Sugar Baby Love Teenage Dream Rock And Roll Survival When You re Sixteen… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”